Podmínky ochrany osobních údajů

  1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EVAL TRADING, s.r.o., IČ: 26159121 se sídlem Žvahovská 412/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75531 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Žvahovská 412/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, email: info@francegourmet.eu, web: https://francegourmet.eu/ , telefon: +420 606 666 087

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Zdrojem osobních údajů může být rovněž distributor, obchodní zástupce, veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Osobní údaje, jste správci poskytl/a zcela dobrovolně a prohlašujete, že jste předal/a pouze aktuální údaje. V případě, že při příštím obchodním styku dojde k jejich změně, změněné osobní údaje správci nahlásíte.

  1. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů jsou: zákazník správce, zaměstnanec správce, dopravce, dodavatel správce, jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci, uchazeč o zaměstnání.

  1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek)

archivnictví vedené na základě zákona

výběrová řízení na volná pracovní místa

plnění zákonných povinností ze strany správce

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

  1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu, kterou mu jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje uchovávat

po dobu uvedenou v rámci souhlasu subjektu údajů, nebo než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou:

zaměstnanci společnosti EVAL TRADING s.r.o. podílející se na převzetí objednávky, vydání a dodání zboží a realizaci plateb

přepravní společnost zajišťující přepravu zboží

osoby zajišťující služby provozování objednávkového systému (webové rozhraní) a další služby v souvislosti s provozováním objednávkového systému (webového rozhraní)

poskytovatel softwaru

auditorská společnost, jejíž pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

  1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Přihlášení do objednávkového systému správce je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem, subjekt údajů je zodpovědný za to, že heslo budete držet v tajnosti. Webové stránky správce nepoužívají „cookies“.

  1. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží ústně, telefonicky, písemně, elektronicky pomocí emailové korespondence nebo odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte i v rámci souhlasu subjektu údajů. Udělením výslovného souhlasu v rámci souhlasu subjektu údajů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 06. 2020 a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách správce.